شناخت انسان

شناخت انسان

بسم الله الرّحمن الرّحیم

شناخت انسان

فهرست کلی:

 1. ۱٫      شناخت انسان
 2. ۲٫      خداوند جبارند
 3. ۳٫      چرا گناه می کنیم:

الف:وسوسه شیطان

ب:هوای نفس

پ:اقسام گناه

 1. ۴٫      اقسام کار نیک و پاداش آن

   شناخت انسان:

 • ماانسان را درمقام احسن تقویم بیا فریدیم سپس به “اسفل سافلین”برگرداندیم.[۱]
 • وانسان راخلق کردوبه اوتعلیم ونطق وبیان فرمود.[۲]
 • آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت وبه آدم به آنچه را که نمی دانست به الهام خود تعلیم داد.[۳]
 • آیا آدمی متذکر آن نمی شود که اول هیچ محض ومعدوم صرف بود مااورا ایجاد کردیم.[۴]
 • آیابر انسان روز گارانی نگذشت که چیزی لایق ذکر هیچ نبود.[۵]
 • آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد وآدمی آن را نخست از خاک بیافرید.[۶]
 • خدا انسان را ازصلصال خشک ،گلی مانند گل کوزه گران(بدین زیبایی)آفرید.[۷]
 • وهمانا آدمی را از گل خالص آفریدیم ،پس آنگاه نطفه راعلقه وعلقه را گوشت پاره وباز آنگوشت رااستخوان وسپس بر استخوانها گوشت پوشاندیم پس از آن خلقتی دیگر انشا نمودیم.[۸]
 • وهمانا انسانی را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم.[۹]
 • آن خدایی که آدمی را از خون بسته بیافرید.[۱۰]
 • از آب نطفه ای جهند ه خلقت گردیده.
 • ما اورا ازآب نطفه مختلط خلق کردیم و دارای قوای چشم وگوش گردانیدیم.[۱۱]
 • خدا انسان را از آب نطفه بیافرید آنگاه بخصومت شدید بر خاست .[۱۲]
 • وماانسان را خلق کردیم و از وساوس واندیشه های نفس او کاملا آگاهیم که از رگ گردن به اونزدیکتریم.[۱۳]
 • انسان سخت کیش وستمگر است.[۱۴]
 • انسان کفر کیش وناسپاس است.[۱۵]
 • انسان بسیار ناسپاس وکافر کیش است.[۱۶]
 • سخت راهِ کفران پوید.[۱۷]
 • انسان بسیار ناسپاس و کفرش آشکار است.[۱۸]
 • انسان نسبت به پروردگارش کافر نعمت وناسپاس است.[۱۹]
 • انسان بسیار بی صبر و شتاب کار است.[۲۰]
 • آدمی در خلقت وطبیعت بسیار شتاب کار است.[۲۱]
 • انسان مخلوقی طبعا حریص و بی صبر است،چون شر و زیانی به او رسد سخت جزع و بی قراری کند و چون مال و دولتی به رد کند (بخل )ورزد و منع(احسان)کند مگر نمازگزاران حقیقی.[۲۲]
 • بازچرا انسا ن از کفر و طغیان باز نمی ایستد و سرکش و مغرور می شود؟[۲۳]
 • انسان هم(در اداءامانت)بسیار ستمکار ونادان بود (که اکثر به راه جهل وعصیان شتافت)[۲۴]
 • انسان (طبعا)بسیارممسک و بخیل است.[۲۵]
 • و ما در این قرآن هرگونه مثال و بیان(برای هدایت خلق)آوردیم ولیکن آدمی بیشتر از هر چیز با سخن حق به جدال و خصومت برخیزد.[۲۶]
 • انسان مغرور در بدو خلقت خود بنگرد که از چه آفریده شده است.[۲۷]
 • ای انسان مشرک ناسپاس چه تو را بر آن داشت که دین حق راتکذیب کنی؟[۲۸]
 • آیا انسان ندید که ما او را از نطفه خلقت کردیم که دشمن آشکار ما گردید؟

[۱] سوره مبارکه تین-۴و۵

[۲] ”       ”  الرحمن-۳و۴

[۳]             علق-۴و۵

[۴]             مریم-۶۷

[۵]             انسان-۱

[۶]             سجده-۷

[۷]            الرحمن-۱۴

[۸]            مؤمنون-۱۲-۱۴

[۹]           طارق-۶

[۱۰]          علق-۲

[۱۱]         انسان-۲

[۱۲]         نحل-۴

[۱۳]         ق-۱۶

[۱۴]         ابراهیم-۳۴

[۱۵] اسراء-۶۷

[۱۶] حج-۶۶

[۱۷] شوری-۴۸

[۱۸] زخرف-۱۵

[۱۹] عادیات-۶

[۲۰] اسراء-۱۱

[۲۱] انبیاء-۳۷

[۲۲] معارج-۱۶تا۲۲

[۲۳]علق-۶

[۲۴] احزاب-۷۲

[۲۵] اسراء-۱۰۰

[۲۶] کهف-۵۴

[۲۷] طارق-۵

[۲۸] تین-۷

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

رفتن به بالا