خانه / نبض زندگی در آیین بندگی / هیچ بودن خود را حس کنیم

هیچ بودن خود را حس کنیم

 

  • ۲۲-آنان کسانی اند که در این دنیا و در سرای آخرت اعمالشان به هدر رفته و برای آنان هیچ یاوری نیست .

*اگر ما آدم بخشنده و دست و دلبازی باشیم ولی بخشش مان برای خدا نباشد و برای جلب رضایت مردم باشد هیچ فایده ای ندارد. به شخصی گفته شد که خمس بدهید جواب داد پول به کسی که محتاج است می دهیم آیاخداوند  این پول را  جای خمس قبول می کنند؟این که هوای دل و توجیه است؛به چه شخصی کمک می کرد؟به شخصی که معتادبود او ظاهرا محتاج بود.این نوع بخشش ها اصلا قبول نیست و کمک به کار غلط است و مهم تر اینکه برای پرداخت خمس به دیگری به عنوان کمک باید حتما اجازه گرفته شود و شرایط خاص دارد.حکم حکم خداست نه بنده.

  • ۲۴-این بدان سبب بود که آنان به پندار خود گفتند :”هرگز آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید و بر ساخته ایشان آنان را در دینشان فریفته کرده است.

صابر و شاکر باشیم

*فکر نکنیم که چون شیعه هستیم مورد بخشش خدای تعالی قرار می گیریم آنقدر نفس سر کش است که حد ندارد .می گوییم کمی عذاب می کشیم وتمام می شود کسی می گفت آنقدردر زندگی ستم و زجر کشیده ام که از خدا طلبکار هستم که بدهکار نیستم!پناه برخدا .اینطور آدمها فکر می کنند؛یک راست می روند بهشت ولی در اشتباه محض هستند؛فکر می کنند دیگر کسی غیر از آنها سختی نکشیده است .مصیبت ،فقر، مرض …همه سر راه انسان قرار دارد و همه لطف خدای مهربان است که یاکفاره گناه و برای پاک شدن بنده از گناه است و یا آزمایش برای او ؟ چه بخواهیم چه نخواهیم برایمان همه جور آزمایش و صدمه می رسد و قبول شدن در آن بشرطی است که بنده ای صابر و شاکر باشیم پس طلبکاری از خدا برای چیست؟

  • ۲۵-پس چگونه خواهد بود حالشان آنگاه که آنان را در روزی که هیچ شکی در آن نیست گرد آوریم و به هرکس (پاداش)دستاوردش به تمام وکمال داده شود و به آنان ستم نرسد؟

به هیچ کس ستم نخواهد شد

به هیچ کس ستم نخواهد شد هر چه برای بنده پیش بیاید عین عدل است .در کار خدا “چرا” نباید گفت وگرنه کار را برای خودمان خراب خواهیم کرد در آخرت می فهمیم هر چه سختی برایمان پیش آمده برای ما خیر بوده است و ما بنده ای غافل و ناسپاس بوده ایم .

  • ۲۶-بگو:”بارخدایا تویی که فرمانروایی هرآنکس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هرکه خواهی فرمانروایی را بازستانی و هرکه را خواهی عزت بخشی و هرکه را خواهی خوار گردانی همه خوبیها بدست توست و تو بر هر چیز توانایی.

هیچ بودن خود را حس کنیم

* اگر می خواهیم در برابر خدای تعالی خاشع وخاضع باشیم و عبادت مقبولی داشته باشیم باید هیچ بودن خود را حس کنیم . اگر کمی در آیات قرآن کریم تدبر کنیم می بینیم که خدای تعالی خیلی راحت تزکیه نفس را به انسان یاد داده اند.هر اتفاقی که بیفتدبه اذن و اراده خدای تعالی است و ما این وسط هیچ کاره ایم .اگر در این رابطه بخواهیم با عقل علت مسائل را بفهمیم  از بین می رویم ما وظیفه داریم که هر چه خدا فرموده اند انجام دهیم و تابع مطلق باشیم ولی دل و هوای نفس جلو می آید و باعث زمین خوردن ما می شوند.

هیچ برگ خشکی از شاخه درخت نمی افتد جز باذن خداوند. درامریکا -که علمش سر آمد همه است- طوفانی آمده که دو میلیون نفر مجبور به ترک خانه ها ی خود شده اند این یعنی بشر در نهایت ناتوانی است. اگرظاهراً بدیها یی برایمان پیش می آید آنها هم مانند خوبیها خیر و از طرف خدای تعالی هستند با آرامش آنها را هم پشت سر خواهیم گذاشت ولی اگر صبور نبودیم و چون و چرا کردیم به خودمان ضربه می خورد هر که هستیم زشت یا زیبا، فقیر یا ثروتمند ،دارای مقام بالا یا پایین باید بدانیم که هیچ هستیم ،هیچ کدام از اینها نباید ما را گول بزند و باید فقر مطلق خود را در مقابل خدای تعالی حس کنیم .

  • ۲۷-شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی.

* خدای تعالی با آیات و نشانه های خود عظمت خلقت را به بنده هایشان نشان می دهند تا شاید ذره ای به خود بیایند ولی آیا بخود می آیند؟ مثلا با دیدن”کسوف”آیات قرآن کریم را می شود احساس کرد و باچشم خود شب را در روز دید

هر گاه می خواهیم اظهار فضل کنیم می گوییم لیسانس هستم تو دیپلم  یا من پولدار ترم وتونه یا اینکه من از فلان خانواده ام وتو چنان و الی آخر و خودمان را با یک نفر دیگر مقایسه می کنیم  همه چیز دست خدای تعالی است نه به اظهار فضل ما.یک ساعت عبادت بهتر است از ساعتها عبادت بدون فکر و آگاهی است. درآیات و انسان های قرآن کریم فکر کنیم .اگر همیشه شب بود و خدای تعالی روز را نمی آفریدند چه می شد؟ وخیلی چیزها از این نمونه اگر نمی مردیم چه می شد؟اگر همه پولهای دنیا مال ما بود چه می شد؟هرچیز بجای خود و به مصلحت و حکمت آفریده شده است ، اظهار فضل نکنیم ،خود را فقیر بدانیم و بدانیم که تمام کارهای خداوند معجزه است.

  • ۲۸-مؤمنان نباید کافران را به  جای مؤمنان به دوستی بگیرند وهر که چینین کند در هیچ چیز او را از دوستی خدا بهر های نیست مگر اینکه از انان به نوعی تقیه کند وخداوند شما را از عقوبت خود می ترساند وباز گشت  همه بسوی خداست .در کشورهای اسلام باید حرمت اقلیتهای مذهبی حفظ شود ولی احترام گذاشتن با دوست گرفتن آنها فرق دارد واگر حمله کردند.باید دفاع کنیم ودر غیر اینصورت احترام آنها باید حفظ شود.مراقبه تام انست که خودرا از اهل غفلت کنار بکسیم می گویند اگر دو اسب را کنا رهم ببندیم همرنگ نمی شوند ول یهم خلق می شوند پس از غیر مؤمن ویا مسلمانی که رعایت احکام الهی را نمی کنند دوست نگیریم وبا مؤمن واقعی دوست شویم که رنگ آنها را بگیریم.
  • ۲۹-بگو:”اگرآنچه در سینه های شماست نهان دارید یا آشکارش کنید خدا آن را می داند ونیز آنچه را در آسمانها وآنچه در زمین است می داند وخداوند برهر چیزی تواناست.

خداوند می دانند

در برابر خدایمان که به همه چیز عالم هستند چگونه ایم؟مواظب اعمال و رفتار وگفتار خود هستیم؟

۳۰-ترجمه:روزی که هر شخصی هرکارنیکو کرده همه را پیش روی خود حاضر بیند وآنچه بد کرده آرزو کند که ای کاش میان او و عمل بدش به مساقتی دور جدایی بود!خداوند شما را ازعقاب خود می ترساند که اودرحق بندگان بسی مهربان است.

اعمال ما ضبط می شود

*نوار خیلی از آنها که به رحمت خدا رفته اند می گذاریم وصدایشان را می شنویم این ضبط صدا است اعمال ما هم ضبط می شود.پس مواظب اعمال خود باشیم.

۳۱- ترجمه : بگو ای پیغمبر :”اگرخدا را دوست دارید از من پیروی کنید خدا دوستتان بدارد وگناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربانست”.

از خدا و رسول او پیروی کنید

*ما دنبال راه می گردیم و می خواهیم میان راه گم نشویم اگر زندگی ابرار را خواندیم ودوباره به “چه کنم”گرفتار شدیم دیگر داریم خودمان را گول می زنیم .علم استاد واستاد واسطه است.تا حالا چند کتاب در مورد عالم های دیگر خوانده ایم و چه چیزها در مورد آنها شنیده ایم ؟ آیا چیزی هم نصیبمان شده است؟رساله عملیه ی مجتهدی که مقلد آن هستیم را برا ی عمل کردن  تا آخر خوانده ایم ؟ما خودمان را گول می زنیم. استاد واسطه ای از طرف خدای تعالی؛استاد ازل خود خدای متعال هستند ولی آیا حرفهای استاد را در عمل به کار برده ایم تا چیزی نصیبمان شده باشد؟هیچ کس تشنه نمی نماند و اگرتشنه ماندیم تقصیر خودمان است که عمل نمی کنیم.

۳۲-بگو :”خدا و پیامبر او را اطاعت کنید”.پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد .

ازفرامین الهی رویگردان نشویم

فرمان این عالم و آن عالم با هم فرق می کند یک نفر که ما قبولش داریم از ما خواهشی می کند که انجامش برای ما مقدور نیست؛ به او می گوییم معذوریم و نمی توانیم ولی فرمان خدا و رسول -واجب وحرام- را هر که اطاعت نکند کافر است .سعی شود غیر از کارهای واجب( مستحبات هم )درحد توان رعایت شود چون مستحبات نزد خدا وند خوش آیند ومکروهات ناپسندند پس در این موارد باید سعی خود را برای انجام یا ترک آن بکنیم ،تابع باشیم وچون وچرا هم نکنیم.

۳۲-به یقین خداوند ،آدم ونوح وخاندان ابراهیم وخاندان عمران را بر مردم  جهان برتری داده است.

بعضی بر بعضی برتری دارند

نام بعضی ازانبیاءدر قرآن آورده شده وگفته شده که بعضی بر بعضی برتری دارند.چرا می گوییم باید از ولی فقیه تقلیدکنیم وحرف شنوی داشته باشیم؟ما الان دقیقاً می توانیم بفهمیم که وقتی می گوئیم (به خاطر وجود ولی فقیه )دست خدا بر سرماست چرا می گوئیم؟علنا می بینیم که ملتهای دیگر وکشورهای دیگر دائم در جنگ وجدالند چرا؟چون ولی فقیه ندارند که آنها را راهنمایی کند.فرض کنیم دریک منزل که چند نفر عضو یک خانواده اختلاف عقیده ای پیش می آید وهیچکس حرف دیگری را قبول نمی کند اغتشاش بوجود می آید ودر این خصوص در نظر بگیریم کشورهای اسلامی را که هر کدام سازی می زنند و می گویند عیقده ما درست است وجنگ واختلاف راه می افتد.اینجاست که مسئله ولی فقیه پیش می آید که باید شخصی باشد اعلم از دیگران که به تشخیص همگان انتخاب شده و جوابگوی مشکلات باشد وراهگشادر درگیریها واختلاف نظرها در مسائل مختلف.

درباره admin

و ما رأیت منه الا جمیلا... (حضرت زینب علیها السلام)همه جا همچون کوهی استوار خود را آماده کرده تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند آن لحظه آخری که برادر را برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خو را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهدکه امام حسین علیه السلام اسراری را به او می گوید ...(نگاهی کوتاه به زندگانی زینب کبری-سید هاشم رسولی محلاتی)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا